Specjalizacje

Kancelarie Prawno-Podatkowe PARAGRAF świadczą pomoc prawną w zakresie następujących dziedzin:

 

 • prawo ubezpieczeniowe
 • prawo cywilne
 • prawo gospodarcze
 • prawo administracyjne
 • prawo układowe i upadłościowe
 • prawo karne
 • prawo pracy
 • prawo budowlane
 • prawo zamówień publicznych
 • prawo rodzinne

 

PRAWO UBEZPIECZENIOWE

 

 • kompleksowa obsługa podmiotów świadczących usługi w ramach działalności ubezpieczeniowej,
 • czynności związane z reprezentacją osób fizycznych w stosunkach z zakładami i towarzystwami ubezpieczeniowymi oraz innymi instytucjami prawa ubezpieczeniowego,
 • dochodzenie roszczeń wynikających z umów ubezpieczeniowych,
 • negocjowanie z zakładami ubezpieczeń wysokości odszkodowań,
 • reprezentacja podmiotów przed sądami oraz organami właściwymi w sprawie.

 

PRAWO CYWILNE

 

 • przygotowywanie umów cywilnoprawnych oraz opiniowanie ich projektów,
 • czynności związane z obrotem nieruchomościami, w tym prawo lokalowe,
 • ochrona wierzycieli w razie niewypłacalności dłużników,
 • doradztwo w zakresie ochrony dóbr osobistych osób fizycznych i prawnych,
 • doradztwo w zakresie prawa autorskiego i prawa prasowego,
 • czynności związane z rejestracją i ochroną znaków towarowych,
 • czynności w ramach postępowania wieczysto - księgowego,
 • doradztwo obsługa procesu zbywania nieruchomości lub ustanawiania na nich ograniczonych praw rzeczowych i obligacyjnych,
 • doradztwo kredytowe,
 • czynności z zakresu prawa spadkowego,
 • czynności z zakresu prawa rodzinnego,
 • doradztwo w zakresie wystawiania i dochodzenia praw wynikających z weksli i czeków,
 • związane z powyższym zastępstwo prawne przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym i innymi organami właściwymi w sprawie.

 

PRAWO GOSPODARCZE

 

 • tworzenie, przekształcanie, łączenie, likwidacja spółek cywilnych oraz handlowych,
 • czynności związane z rejestracją podmiotów w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • obsługa prawna spółek handlowych w tym prowadzenie spraw korporacyjnych, tworzenie regulaminów organów spółek, organizacja zgromadzeń wspólników i zebrań akcjonariuszy,
 • obsługa inwestycji kapitałowych, fuzje i podziały, przekształcenia, restrukturyzacje i likwidacje,
 • sporządzanie i konsultacja projektów umów gospodarczych,
 • prowadzenie rokowań i negocjacji związanych z zawieraniem umów i zmianą ich warunków,
 • mediacje w zakresie przedsądowego rozwiązywania sporów,
 • windykacja należności,
 • zastępstwo w postępowaniu polubownym, sądowym i egzekucyjnym.

 

PRAWO ADMINISTRACYJNE

 

 • reprezentacja przed organami administracji publicznej oraz w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym,
 • pomoc w uzyskiwaniu zezwoleń i koncesji wydawanych przez organy administracji publicznej, m.in. w zakresie prawa budowlanego, energetycznego, celnego.

 

PRAWO UKŁADOWE I UPADŁOŚCIOWE

 

 • przygotowywanie i prowadzenie postępowania układowego i upadłościowego,
 • doradztwo w zakresie dochodzenia zaspokojenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym i naprawczym, reprezentację wierzycieli w postępowaniu upadłościowym i naprawczym,
 • sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości,
 • przygotowywanie propozycji układowych.

 

PRAWO KARNE

 

 • ochrona interesów wierzycieli w toku postępowania karnego,
 • reprezentacja podmiotów występujących w roli oskarżyciela posiłkowego i pokrzywdzonego,
 • sporządzenie opinii prawnych dla podmiotów gospodarczych w zakresie prawa karnego.

 

PRAWO PRACY

 

 • udzielanie porad, opinii prawnych oraz konsultacje,
 • przygotowywanie dokumentacji wymaganej przez przepisy prawa pracy,
 • sporządzanie regulaminów pracy i wynagradzania oraz innych aktów wewnątrzzakładowych
 • dochodzenie roszczeń ze stosunku pracy,
 • sporządzanie umów o zakazie konkurencji,
 • sporządzanie ugód i porozumień w zakresie stosunków pracowniczych,
 • występowanie przed organami zatrudnienia,
 • reprezentacja w postępowaniach w sprawach pracowniczych i ubezpieczeń społecznych, we wszystkich instancjach.

 

PRAWO BUDOWLANE

 

 • reprezentacja inwestora w procesie przygotowania inwestycji do realizacji (identyfikacja nieruchomości),
 • pomoc w zakresie prowadzenia negocjacji i tworzenia umów,
 • reprezentacja inwestora przed organami administracyjnymi w toku postępowania o warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, o pozwolenie na budowę oraz na etapie wykonawczym, w tym w procesie uzyskiwania niezbędnych uzgodnień i opinii i w kontaktach z organizacjami społecznymi oraz innymi uczestnikami postępowań administracyjnych,
 • doradztwo i reprezentacja w zakresie zagadnień związanych z prawem „sąsiedzkim” .

 

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 

 • sporządzanie kompleksowej dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia postępowania przetargowego,
 • opiniowanie przygotowanej przez Zamawiającego dokumentacji,
 • weryfikacja ofert i wniosków oraz analiza Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ogłoszeń,
 • sporządzanie szczegółowych opinii prawnych z zakresu Prawa Zamówień Publicznych,
 • prowadzenie negocjacji,
 • sporządzanie środków ochrony prawnej.

 

PRAWO RODZINNE

 • rozwód,
 • separacja,
 • opodział majątku wspólnego,
 • alimenty,
 • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa,
 • ustalenie i zaprzeczenie macierzyństwa,
 • przysposobienie,
 • świadczenie porad prawnych w zakresie małżeńskich umów majątkowych
 • sporządzanie projektów małżeńskich umów majątkowych